Преглед на файлове

Make before_script global

tags/3.1.0
Mike Koch преди 2 години
родител
ревизия
a559ee24df
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 3 реда
  1. 4
    3
      .gitlab-ci.yml

+ 4
- 3
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -4,11 +4,12 @@ stages:
- test
- deploy

test:
stage: test
before_script:
before_script:
- apt-get update
- apt-get install zip unzip

test:
stage: test
script:
- cd api
- php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Loading…
Отказ
Запис