32 Commits (bd230e47ffa949f4cf2226c566f5568cf2eec4b9)

Author SHA1 Message Date
peterd bd230e47ff new method toString / optimization 6 years ago
Peter Dematté 45c9c0b9d9 Update README.md 6 years ago
peterd 10ee8931e0 AMD / CommonJS / bower 6 years ago
Peter Dematté 4eab02b6ad Update README.md 6 years ago
Charter Jacobson 2f5cff15cc Corrected HTML 6 years ago
Peter Dematté dbf00f0888 Update README.md 6 years ago
Peter Dematté 9a0677eabf Update README.md 6 years ago
Peter Dematté a9d874f641 Update README.md 6 years ago
Peter Dematté 6a3b244bb7 Update README.md 6 years ago
Peter Dematté f7347ddd24 Update README.md 7 years ago
Peter Dematté 64147c126c Update README.md 7 years ago
Peter Dematté 962782aa0b Update README.md 7 years ago
peterd 238ce7ed87 Typo fix 7 years ago
Peter Dematté f63caa14be Update README.md 7 years ago
Peter Dematté e48bc30d83 Update README.md 7 years ago
Peter Dematté f27beff860 Update README.md 7 years ago
Peter Dematté b8f8695a42 Update README.md 7 years ago
peterd 167c422c5e fit in view-port update 7 years ago
peterd 233ea3d05b stay in view-port support for scroll and resize 7 years ago
peterd af6098b6b9 Added 'stay inside view-port' functionality 7 years ago
peterd e24c43823a added event option 7 years ago
Peter Dematté e27401e9e2 Update README.md 7 years ago
Peter Dematté 4aa8d90f7a Update README.md 7 years ago
Peter Dematté 1c5a9e099c Update README.md 7 years ago
Peter Dematté fac7cfe35f Update README.md 7 years ago
peterd df5102cce9 More API description 7 years ago
Peter Dematté 83167a761d Update README.md 7 years ago
Peter Dematté b131014f4b Update README.md 7 years ago
Peter Dematté 0a86fef742 Update README.md 7 years ago
Peter Dematté fe15d5e99c Update README.md 7 years ago
Peter Dematté 73df256e82 Update README.md 7 years ago
peterd 2cf7ba8f3d Initial commit 7 years ago