10 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Skylar Ittner 050e13cbe8 Make table on homepage responsive преди 9 месеца
  Skylar Ittner f6b4c1c4ce Update Bootstrap version (4.0.0 -> 4.1.3) преди 9 месеца
  Skylar Ittner b64718c4ce Remove unused code преди 9 месеца
  Skylar Ittner 200762399d Add named responses преди 1 година
  Skylar Ittner ef847a13c1 Fix issue when SITE_PATH is / преди 1 година
  Skylar Ittner 096b2c68dd Add demo URL преди 1 година
  Skylar Ittner ccefa8be58 Add PNG logo преди 1 година
  Skylar Ittner adb8ad2a31 Fix logo преди 1 година
  Skylar Ittner 148d7e960b Add readme and BSD license преди 1 година
  Skylar Ittner 24f3af1aea It's alive! преди 1 година