Преглед на файлове

Remove wget install

tags/3.1.0
Mike Koch преди 3 години
родител
ревизия
7f73a9c61b
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      .gitlab-ci.yml

+ 0
- 1
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -6,7 +6,6 @@ before_script:
test:app:
#when: manual
before_script:
- apt-get install -y wget
- wget https://composer.github.io/installer.sig -O - -q | tr -d '\n' > installer.sig
- php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
- php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === file_get_contents('installer.sig')) { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"


Loading…
Отказ
Запис