3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Skylar Ittner 3ed75822a1 Update license and readme преди 1 година
  Skylar Ittner d10c6214a6 Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency преди 2 години
  Skylar Ittner d193f3df4a Update license преди 2 години
  Skylar Ittner 35df787547 Add LICENSE преди 3 години